Kategorie
Novinky

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Možnost platby

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.elektrona.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.elektrona.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující strvrzuje, že se seznámil s nákupním i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží Vám přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky. Objednávku, kterou si nemůžeme telefonicky popř. e-mailem ověřit, nebudeme odesílat.
4.Místem dodání zboží je aresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6.Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.elektrona.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke schromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech s možností zasílání novinek.


Záruka a reklamace:

1.Převzetím věci a zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci a zaplacením kupní ceny na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle ustanovení o odpovědnostri za škodu.
2.Záruční doba je

a)24měsíců > vztahuje se na nové zboží
b)12měsíců > vztahuje se na zprostředkovaný zahraniční prodej a na bazarové zboží pokud není uvedeno jinak.
c) bez záruky > vztahuje se na vybrané bazarové zboží které je prodávané se slevou "tak jak je"

Záruka začíná běžet dnem převzetí věci a zaplacením kupní ceny kupujícím.

3.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U prodávaných věcí za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá :

  • mechanickým poškozením zboží
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem , vznikla-li vada v důsledku této úpravy
  • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly

4.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
5.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
6.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věcinebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné,jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo provětší počet vad věc řádně užívat.
7. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál baterie, bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem,
neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.
Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost,
je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

Jak postupovat, jestliže Vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě? Pozor, to přísluší pouze spotřebiteli, který uzavřel smlouvu tzv. na dálku a nemohl se tak seznámit a vyzkoušet spotřebitelem zvolený produkt. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 č. 40/1964 sb., občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu a to do ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží! V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nepřísluší, neboť Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, nebo formou složenky do vlastních rukou. Nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Přehled:

Obal není nutný
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má spol.Elektrona CZ s.r.o právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít spol.Elektrona CZs.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami - na vlastní náklady (očištění, zkompletování, správné zabalení, výměna opotřebených dílů apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Příklad:
Zákazník si objedná tablet, doma jej uvede do provozu, například nahraje různý software a zjistí, že mu tablet nevyhovuje - nesplňuje jeho požadavky. Nicméně tablet již použil, odejmul ochranné folie a při užívání nepatrně opotřebil kryt a nahrál do paměti software. Použitím však nezaniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit ochranné folie, nahradit opotřebené kryty novými včetně přehrání SW-FW.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od kupní smlouvy - hmotně právní lhůta! Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím!

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty! V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. Zakoupené zboží je nutné zaslat v kompletním balení tak, jak jej spotřebitel obdržel.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle §53 odst. (8) č. 40/1964 sb. občanského zákoníku:
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr:


•Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
•Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
•Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
•Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později, je třeba si ale uvědomit, že odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy např. prostřednictvím emailu, pak kupní smlouva zanikla dnem doručení a on nemůže věc již dále užívat, nebo nějak protahovat vrácení prodané věci, neboť již není jeho! Dopouštěl by se tak protiprávního jednání!
•Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
•Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
•Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti prodávajícího:

1.Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
2.Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3.Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o zákazník písemně požádá.
4.Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5.Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Práva a povinnosti kupujícího:

1.Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3.Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
4.Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů s databáze, učiní-li tak písemnou formou.


Doprava zboží:

1.Zákazníkům je zboží zasíláno v balíku s pojištěním Českou poštou nebo alternativním operátorem.
2.Poštovné za objednané zboží je odvozeno od platného tarifu pro jednotlivou zásilku.